Si mund të ndikojë teknologjia ekonominë botërore në të ardhmen.

Rënia e Murit të Berlinit në vitin 1989 shënoi një moment të rënies simbolike të perdes së hekurt dhe bashkë me të edhe një valë ndryshimesh politike dhe ekonomike. Europa dhe krejt bota me ekonomi tregu të zhvilluar po ndërmerrnin hapat e parë të teknologjisë digjitale, fillimisht nëpërmjet zgjerimit të përdorimit të kompjuterëve personalë dhe më tej, në impelementimin e rrjeteve elektronike në ofrimin e një game gjithnjë e më të gjatë shërbimesh. Përgjatë këtyre 25 viteve të shkuara, kur dhe ka nisur ky zhvillim dixhital, kanë ndodhur transformime rrënjësore jo vetëm të teknikave të ofrimit të shërbimeve, por dhe në vetë jetën sociale të shoqërisë.

Teknologjitë dixhitale po ndryshojnë gjithashtu mënyrat në të cilat firmat bëjnë biznes dhe bashkëveprojnë me klientët dhe furnitorët e tyre. Të kuptuarit e transformimit dixhital dhe kanaleve përmes të cilave ajo ndikon në ekonomi është gjithnjë e më e rëndësishme për zhvillimin e politikës monetare. Sipas nje pyetesori te zhvilluar nga banka qendrore evropiane me 74 kompani kryesore jo-financiare, të ndara në mënyrë të barabartë midis prodhuesve të mallrave dhe ofruesve të shërbimeve kane dale ne keto perfundime: Në përgjithësi, shumica dërrmuese e të anketuarve e shohin dixhitalizimin si një ndikim pozitiv në shitjet e kompanisë së tyre. Më shumë se gjysma presin që adoptimi i teknologjive dixhitale të shkaktojë një “rritje të lehtë” në shitje gjatë tre viteve të ardhshme, ndërsa rreth një e treta presin një “rritje të konsiderueshme”.

Qasja më e mirë për klientët është kanali kryesor përmes të cilit dixhitalizimi mbështet rritjen e shitjeve. Në veçanti, të anketuarit theksuan rolin që luajnë teknologjitë dixhitale në sigurimin e aksesit në të dhënat e klientit, i cili ndihmon firmat të kuptojnë nevojat e klientëve të tyre dhe të ofrojnë shërbime të reja ose të përmirësuara dhe zgjidhje të përshtatura me nivele më të larta të cilësisë. Kjo, nga ana tjetër, mbështet përmirësime në cilësinë e produkteve ekzistuese. Qasja më e lehtë në tregjet gjithashtu shihet gjerësisht si e rëndësishme. Të anketuarit gjithashtu shohin dixhitalizimin që rrit fleksibilitetin e tyre kur bëhet fjalë për caktimin e çmimeve. Rreth gjysma e të anketuarve thanë se adoptimi i teknologjive dixhitale kishte rritur aftësinë e kompanisë së tyre për të rregulluar çmimet në lidhje me ato të konkurrentëve të tyre, me kalimin e kohës dhe / ose në të gjithë tregjet. Ndërsa shumica e ndërmarrjeve, veçanërisht prodhuesit, kishin tendencë të shihnin dixhitalizimin duke ulur kostot dhe duke rritur marzhet, shitësit me pakicë kishin më shumë të ngjarë të shihnin rritjen e kostove të inputeve dhe shtrëngimin e marzheve. Respondentët shohin dixhitalizimin duke rritur produktivitetin, nxitur nga lehtësia e ndarjes së njohurive dhe proceseve më efikase të prodhimit. Shumë të anketuar theksuan se rritja e sasisë së të dhënave dhe informacionit që ata mblodhën, si brenda dhe jashtë organizatës, po i ndihmonte ata të kënaqnin nevojat e klientëve të tyre. Efekti i përgjithshëm në produktivitet u perceptua të ishte jashtëzakonisht pozitiv, me një efekt më të fortë që raportohej zakonisht në sektorët e shërbimit, veçanërisht në segmentet biznes me biznes.

Në bilanc, të anketuarit shohin që digjitalizimi ka një ndikim të vogël negativ në punësim, ndërsa theksojnë rëndësinë e rikualifikimit dhe aftësimit të lartë. Rreth një e treta e të anketuarve prisnin që dixhitalizimi të ulte punësimin në kompaninë e tyre gjatë tre viteve të ardhshme, ndërsa rreth një e pesta parashikoi rritje të punësimit. Dixhitalizimi u pa si zëvendësim i vendeve të punës me shkathtësi të ulët dhe të mesme, por jo të kualifikuar. Mbi të gjitha, dixhitalizimi u konsiderua si rritje e raportit të punëtorëve me aftësi të lartë ndaj atyre me aftësi të ulët, me theks në rikualifikimin dhe rivendosjen e punëtorëve në detyra të reja të mbështetura nga teknologjitë dixhitale. (Catherine Elding; Richard Morris, 2018)

Burimet e disponueshme varen kryesisht nga niveli i zhvillimit ekonomik të arritur. Si rregull, kjo matet me nivelin e produktit të brendshëm bruto real (PBB) për frymë. Me këtë tregues, bota mund të ndahet në tre grupe vendesh – në mënyrë shembullore dhe të thjeshtuar përafërsisht. Nëse shikojmë situatën aktuale të PBB-së për frymë, vendet e industrializuara perëndimore kanë të ardhurat më të larta për frymë. Nëse këto vende arrijnë të promovojnë përdorimin e teknologjive dixhitale, ato do të bëhen edhe më konkurruese. Rezultati do të jetë një rritje e mëtejshme e PBB-së për frymë. Kjo përfshin veçanërisht SHBA-të.

Ato vende të industrializuara që dështojnë në transformimin dixhital po humbin aftësinë konkurruese. Kjo vlen për vendet e dobëta ekonomikisht, të cilët gjithashtu kanë borxhe të mëdha, të tilla si Greqia dhe ndoshta Italia. Shoqëritë e plakjes gjithashtu mund të bien në këtë grup vendesh sepse fuqia inovative dhe produktiviteti i një shoqërie që plaket ka tendencë të jetë më e ulët. Shumë ekonomi në zhvillim aziatik kanë përjetuar rritje të fortë ekonomike gjatë dy dekadave të fundit. Prandaj, ata kanë burimet financiare për transformimin dixhital. Kjo vlen jo vetëm për Kinën, por edhe për ekonomitë e tjera aziatike si Koreja e Jugut, Indonezia, Tailanda dhe Tajvani. (Petersen, 2019)

Në lidhje me marrëdhëniet me zhvillimin ekonomik; përsëri, rezultati është pozitiv dhe domethënës. Shkallët më të larta të transformimit dixhital shoqërohen me nivele më të larta të GNI për frymë. Kjo më tej mbështet rezultatin e mëparshëm; Transformimi dixhital rrit produktivitetin dhe kjo nga ana tjetër rrit zhvillimin ekonomik. Përfitimet e transformimit dixhital konvergjent janë ulja e kostove të transaksionit, rritja e produktivitetit dhe një kontribut pozitiv në zhvillimin ekonomik. Një nga ndikimet e diskutueshme të transformimit dixhital është lidhja e tij me punësimin dhe krijimin e vendeve të punës. Literatura ka treguar rezultate të përziera me shumicën që konfirmon ndikimin e transformimit dixhital në ndryshimin e përbërjes dhe strukturës së vendeve të punës brenda ekonomisë. Sidoqoftë, më pak prova janë arritur në lidhje me ndikimin në nivelin e përgjithshëm të punësimit. Rezultatet e modelit FGLS tregojnë një kontribut pozitiv të transformimit dixhital drejt shkallës së punësimit në vendet në zhvillim. Sa më e lartë të jetë shkalla e transformimit dixhital, aq më e lartë është shkalla e punësimit. Ky rezultat qëndroi i vërtetë për punësimin e femrave, ndërsa nuk është i rëndësishëm për punësimin e meshkujve. Kjo tregon se rritja e punësimit total vjen nga ofrimi i më shumë mundësive për femrat. (Ali, 2020)

Ekzistojnë tre tendenca që kanë pasoja të mëdha për një ekonomi dixhitale në zhvillim. Njohja e rëndësisë së tyre mund të ofrojë mundësi shtesë ose ndihmë për të shmangur kërcënimet.

E para është ekonomia e drejtuar nga të dhënat. Të dhënat, ndryshe nga burimet e tjera, nuk janë të vështira për t’u lëvizur, ato bëhen më të dobishme sa më shumë që përdoren dhe kanë më shumë lloje sesa burimet e tjera; për shembull fotografi, fjalë, tinguj dhe imazhe lëvizëse. Të dhënat gjithashtu nuk kufizohen nga gjeografitë. Nëse të dhënat bëhen një monedhë sesa një formë përfaqësuese e monedhës, kreditë e të dhënave mund të shkëmbehen për burime të tjera – si mallrat dhe shërbimet. Format e të dhënave mund të jenë më të vlefshme se artikujt fizikë pasi të dhënat mund të kalojnë në një printer 3D dhe të rezultojnë në prodhimin e produkteve fizike kudo me kosto shumë të ulët. Kufijtë globalë mund të jenë më pak të rëndësishëm pasi komoditizimi i të dhënave nuk ndikohet nga kufijtë fizikë tradicionalë si malet dhe lumenjtë. Kjo do të thotë që një aspekt themelor i ekonomisë sonë globale – kufijtë kombëtarë dhe fizikë – mund të ndryshojë në përputhje me rrethanat.

Një trend i dytë është automatizimi i pothuajse gjithçkaje. Ashtu si me të dhënat, automatizimi ka të ngjarë të bëhet shumë më i përhapur ndërsa makineritë shkëmbejnë të dhëna me njëri-tjetrin dhe me përdoruesit e tyre. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me lëvizjen e sendeve fizike, ajo përfshin ndërfaqen e makinës njerëzore, inteligjencën artificiale, mësimin e makinës dhe shumë më tepër. Strukturat e automatizuara të vendimeve të tilla si inteligjenca artificiale gjithashtu kanë ngritur pikëpyetje në lidhje me etikën. Oxford Brookes aktualisht është e angazhuar në zhvillimin e të menduarit të ri rreth kësaj zone komplekse. Automatizimi gjithashtu do të ketë një ndikim të drejtpërdrejtë në aftësi. Ndërsa ndryshojmë mënyrën e punës, ne do të ndryshojmë mënyrën e përgatitjes për të punuar dhe madje edhe mënyrën e përkufizimit të punës. Të mësuarit sot është ende kryesisht në fokusin e vetëm një të katërtës së jetës së një personi. (Nigriello)